Odpowiedzialność lekarzy po błędzie lekarskim

Branża ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej to nie tylko domena motoryzacyjna. Jej zakres obejmuje też szereg zawodów objętych specjalnymi warunkami dopuszczania do ich wykonywania, do których należy między innymi lekarz. Ubezpieczenie OC dla tego zawodu jest obligatoryjne, co oznacza, że musi je mieć wykupione każdy praktykujący doktor bez względu na swoją specjalizację.

Cywilne następstwa szkody medycznej

Zasada działania OC dla lekarzy ładne buty na czerwonym dywanie jest taka sama jak w przypadku każdego innego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku błędu lekarskiego czyli tak zwanej szkody medycznej lub zaniechania medycznego lekarz nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ewentualne odszkodowanie, jakie przysługuje pokrzywdzonemu pacjentowi. Jego wysokość jest jednak z góry określona w umowie, jaką lekarz zawiera z ubezpieczycielem. Jeśli kwota odszkodowania wyniesie więcej, różnicę pokrywa bezpośrednio on sam.

Dodatkowo OC dla medyków może zawierać liczne wyłączenia pieniężne w przypadku, gdy tych szkód w ciągu roku było kilka. Ubezpieczenie pokrywa wtedy koszty odszkodowania wyłącznie do wysokości kwoty określonej w umowie.

Ubezpieczenie od rażącego niedbalstwa

Obowiązkowe OC dla pracowników medycznych nie obejmuje przypadków tak zwanego rażącego niedbalstwa. Są to sytuacje, w których szkoda medyczna powstała w wyniku:

  • spożycia alkoholu lub substancji odurzających przez lekarza
  • udzielenia świadczeń medycznych po przekroczeniu limitu wypracowanych godzin
  • odmowy udzielenia pomocy medycznej mimo wyraźnych wskazań

W takich przypadkach OC dla lekarzy nie pokrywa kosztów zasądzonego odszkodowania. Lekarze mogą jednak wykupić dodatkowe i nieobowiązkowe ubezpieczenie OC, które będzie obejmowało takie sytuacje i uchroni ich przed odpowiedzialnością cywilno-finansową za wyrządzone szkody medyczne. Taki typ dodatkowej ochrony jest jednak znacznie droższy od podstawowego, obowiązkowego OC.

 

Obraz Antonio Corigliano z Pixabay